fbpx

מכללת אמונה אפרתה | מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך

שפנייר יוסי

שפנייר יוסי

תפקיד:

רכז תוכנית המצוינות (רג"ב), רכז סיורים.

טלפון:

052-3555179

מייל:

spanier@emef.ac.il

תחום התמחות

היסטוריה וזיכרון

מלמד בחוג

תואר שני – אגדה וספרות חכמים

מלמד במסלול

תואר שני – זיכרון ומורשת ישראל
יוסי שפנייר

השכלה

Ph.D

פרסומים

פרסומים שפיטים מאז קבלת דרגת מרצה בכיר (1999):

י' רוזנסון וי' שפנייר. 'מבט מהרפת, במלאת מאה שנים לקבוצת קריית ענבים', עת-מול, 269, (תשפ"א), עמ' 26-23.

י' שפנייר, 'קורות ההתיישבות היהודית מצפון לירושלים בתקופת המנדט והנצחתה', א' ברוך, וא' פאוסט (עורכים), ספר יהושע שוורץ, ירושלים וארץ ישראל, 13-12, רמת גן תש"ף, עמ' 397-371.

י' רוזנסון וי' שפנייר, ' "על המזבח בונים עמדות", ההתבצרות בחבל הקריה (קריית ענבים) במלחמת העצמאות', ניר מן (עורך), מפנה האימפריות, סוגיות בחקר היישוב בפרוס המנדט הבריטי עלי זית וחרב, י"ט (2019), עמ' 178-153.

י' שפנייר, 'זיכרון מלחמת ששת הימים במרחב בצפון ירושלים ובדרומה – בין חטיבת הראל לחטיבה הירושלמית' לקובץ היסטוריה, ציונות בין ראליזציה לגאולה, הגות וראליה, בהוצאת מכללת אפרתה (התקבל לדפוס).

י' שפנייר, 'בית המרגוע במשואות יצחק בשנים תש"ו-תש"ז (1947-1946): היבטים תרבותיים וחברתיים, מחקרי ארץ יהודה, ג (תשע"ט), עמ' 238-227.

י' רוזנסון וי' שפנייר, 'ממערת הצדיק לסלע הגדוד – מאגדות הקילומטר ה-21 בשער הגיא, י' גנוז (עורך), ידע עם, במה לפולקלור יהודי, כרך מד-מה, רמת גן, תשע"ט, עמ' 15-7.

י' רוזנסון וי' שפנייר, 'חברים מספרים על בית הספר ע"ש ג'ימי בית ספר אהרן שמי בבית שמש', דור לדור, נב', עמ' 360-343.

י' שפנייר, ' סיורים וטיולים בבית המדרש למורות מזרחי (לימים מכללת אפרתה), בתקופת המנדט', דור לדור, נב, עמ' 88-57.

י' שפנייר, 'בית המרגוע בכפר עציון בשנים: תש"ה-תש"ז (1947-1945) הייבטים תרבותיים וחברתיים', מחקרי ארץ יהודה, ב (תשע"ח),  עמ' 133-117.

י' שפנייר, 'מוזיאונים ואתרי הנצחה למפעל ההתיישבות החלוצית סביב לירושלים עד תש"ח', 

ס' רוזמרין וא' פיקל-צברי (עורכות), מוזיאונים בראי החברה והחינוך, היסטוריה הגות ראליה, מכללת אפרתה, ירושלים תשע"ז, עמ' 219-191.

י' רוזנסון וי' שפנייר, אנדרטת גטו ורשה במעלה החמישה, עת-מול, 254, (תשע"ח), עמ' 30-28.

י' שפנייר, לבנה אחת משלך בתוך הבניין הנצחי, שבתאי לוזינסקי איש וספינה שפרצו דרך, עת-מול 247 (תשע"ו), עמ' 30-27.

י' רוזנסון וי' שפנייר, "בנתיב הענות הולכת הפדות" הנצחת הל"ה בנתיב הל"ה", קתדרה 162 (תשע"ז), עמ' 150-119.

י' שפנייר וי' רוזנסון, 'חיים בצל התנ"ך, בכפר העברי נווה יעקב ובעטרות שבחבל בנימין', מעבה ההר ה (2016), עמ' 231–245.

י' רוזנסון וי' שפנייר, 'שוב נשוב אליו, על קורותיה וסמליותה של אנדרטת הראל ברדאר', קתדרה 153 (תשע"ה), עמ' 125–156.

י' רוזנסון וי' שפנייר, '"כרתו ברית את סלעי הרים של ירושלים": הערות על ההיבט התרבותי של ההתיישבות בהר', מחקרי יהודה ושומרון כד (תשע"ה), עמ' 165–189.

י' רוזנסון וי' שפנייר, 'הקסטל המעוז של מעוז ציון', מחקרי יהודה ושומרון, כג (תשע"ד), עמ' 263–287.

י' רוזנסון וי' שפנייר, '"ירושלים הראל סביב לך", הנצחת חטיבת הראל בפרוזדור ירושלים ובמרחב יהודה', מחקרי יהודה ושומרון כב (תשע"ג), עמ' 239–261.

י' שפנייר, 'חציבת אבן וייצור חלב כענפי ייצור עיקריים בהתיישבות מצפון לירושלים עד תש"ח', חידושים בחקר ירושלים 17 (תשע"ב), עמ' 493–514.

י' רוזנסון וי' שפנייר, 'מרחב מודיעין – הבניית זיכרון המכבים', מחקרי יהודה ושומרון כא (תשע"ב), עמ' 207–225.

י' שפנייר, 'מחצבות ההר, יזמות להקמת מחצבות אבן בהתיישבות היהודית סביב לירושלים עד תש"ח', מחקרי יהודה ושומרון כ (תשע"א), עמ' 137–154.

י' שפנייר, 'ארכיאולוגיה ומסלע בשכונת פסגת זאב בירושלים', מחקרי יהודה ושומרון, טז (תשס"ז), עמ' 337–346.

י' שפנייר, 'גידול הגפן בארץ בנימין בתקופות קדומות בהר ובספר המדבר', מחקרי יהודה ושומרון יב (תשס"ג), עמ' 207–218.

י' שפנייר, 'שמות מקומות בארץ ישראל בהם מופיע גידול הגפן וחלקיה כעדות לתפוצתו', הקונגרס העולמי השלוש עשרה למדעי היהדות, ירושלים תשס"ג, באתר: www.jewish-studies.org.

 

פרסומים שפיטים עד קבלת דרגת מרצה בכיר (1999):

י' שפנייר, 'המדבר המזרחי והמדבר הדרומי בעת העתיקה – קווי דמיון ושוני', מחקרי יהודה ושומרון י (תשס"א), עמ' 181–194.

י' שפנייר, 'הישוב היהודי במדבר המזרחי בתקופת המשנה והתלמוד וקשריו עם ירושלים וסביבתה' מחקרי יהודה ושומרון ט (תש"ס), עמ' 183–200.

י' רוזנסון וי' שפנייר, 'הגבול המערבי של המדבר המזרחי ארכיאולוגיה ומקורות ספרותים יהודיים', מחקרי יהודה ושומרון ח (תשנ"ט), עמ' 97–114.

י' שפנייר, 'ספנות, גידול יונים ומחצבים ענפים בכלכלת המדבר המזרחי בתקופות ההלניסטית והרומית', מחקרי יהודה ושומרון ז (תשנ"ח), עמ' 253–264.

י' שפנייר, 'המדבר המזרחי של ארץ ישראל מקום מפלט בתקופות ההלניסטית והרומית', מחקרי יהודה ושומרון ו (תשנ"ז), עמ' 97–109.

י' שפנייר וא' ששון, 'כבשני תעשייה בתקופות קדומות במדבר המזרחי של ארץ ישראל', מחקרי יהודה ושומרון ד (תשנ"ה), עמ' 161–178.

י' שפנייר, 'יחסי נוודים ויושבי קבע במזרח השומרון בעבר וכיום', מחקרי יהודה ושומרון ג (תשנ"ד), עמ' 379–387.

י' שפנייר וי' שוורץ, 'מדבר שומרון כמקלט למורדים החשמונאים', קתדרה 65 (תשנ"ג), עמ' 3–20.

י' שפנייר, 'מעיינות דרום-מזרח השומרון', מחקרי יהודה ושומרון ב (1993), עמ' 267–282.

י' שפנייר, מזרח השומרון בתקופה ההלניסטית הרומית והביזאנטית, עבודת מוסמך, רמת גן תשנ"ב.

י' שפנייר, 'ייצור הסיד לאמות הים בצפון מדבר יהודה', קתדרה 60 (תשנ"א), עמ' 188–190.

י' שפנייר, 'מזרח שומרון היבטים גיאוגרפים היסטוריים', מחקרי יהודה ושומרון א (תשנ"א), עמ' 122–136.

Joshua Schwartz and Yossi Spanier.(1991). ‘On Mattarias and the Desert of Samaria’. Revue Biblique, 98(3), 252-271. 

 

פרסומים שפיטים באופן חלקי מאז קבלת דרגת מרצה בכיר (1999):

י' שפנייר, 'עטרה של חינוך בצפונה של ירושלים בימים של טרום מדינה', דרך אפרתה יד (תשע"ד), עמ' 83–101.

י' שפנייר, 'חציבה וייצור חלב: ענפי כלכלה עיקריים בעטרות ובנווה יעקב', בתוך: ש' קניאל (עורך), פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה, אלקנה-רחובות, תשע"ג, עמ' 551–580.

י' שפנייר, 'מצפון תיפתח הטובה: סיפור אופטימי של התיישבות מצפון לירושלים עד תש"ח', בתוך: ש' קניאל (עורך), פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה, אלקנה-רחובות תשע"ג, עמ' 127–139.

י' שפנייר, "ימים אחרונים בעטרות במלחמת העצמאות", בתוך: ש' קניאל (עורך), פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה, אלקנה-רחובות, תשע"ג, עמ' 655–669.

י' שפנייר, '"אוצר טוב וכל-בו לירושלים", לוח ירושלים ומפעלו הספרותי של דב נתן ברינקר (בר-יקר)', עת-מול 223 (תשע"ב), עמ' 2–5.

י' שפנייר, 'הרב פראנק תחנות ירושלמיות', בתוך: י' רוזנסון (עורך), 'גאון ההוראה' אחרי חמישים שנה, היסטוריה, הגות, ראליה, ירושלים תשע"ב, עמ' 33–47.

י' שפנייר, 'זיכרון חינוכי: שמות רחובות ככלי חינוכי בהדגמה על יישובים סביב לירושלים, בתוך: מ' רחימי (עורך), מאורות ליהודה, אלקנה תשע"ב, עמ' 405–423.

י' רוזנסון וי' שפנייר, 'מרחב מודיעין הבניית זיכרון המכבים', מחקרי יהודה ושומרון כא (תשע"ב), עמ' 207–225.

י' שפנייר, 'החוצבים בהר, ניסיונות להתפרנס מחציבת אבן בהתיישבות היהודית סביב לירושלים עד תש"ח', עת-מול 212 (תש"ע), עמ' 24–27.

י' שפנייר, 'בין הר למדבר ובין חקלאי לנווד – תרבות, שרידים ומקורות', בתוך: צ' פלג (עורך), הספר והמדבר בארץ-ישראל, דברי הכנס השלישי, סוסיא (תשס"ט), עמ' 31–45

י' שפנייר, 'הנצחת מלחמת העצמאות בשכונת פסגת זאב, סיפורו של רחוב השישה עשר', בתוך: י' רוזנסון וע' ישראלי (עורכים), חיל ברוח, תל אביב תשס"ט, עמ' 232–249. 

י' שפנייר, 'בעקבות הנצחת עטרות ונווה יעקב', בתוך: א' שילר וג' ברקאי (עורכים), ארץ נולדת, 60 למדינת ישראל (אריאל 183–184) (תשס"ח), עמ' 110–115.

י' שפנייר, 'הלילות האחרונים של "כפר עברי", 60 שנה לנפילת נווה יעקב', עת-מול 200 (תשס"ח), עמ' 34–37.

י' שפנייר, 'ששה עשר מי יודע?, על קרב נשכח מצפון לירושלים במלחמת העצמאות', עת-מול 193 (תשס"ז), עמ' 30–33.

י' שפנייר, 'מוטיבים מעולם הצומח בפסיפסים קדומים בארץ ישראל ובעבר הירדן', על אתר, יג-יד (תשס"ו), עמ' 45–92.

י' שפנייר, 'תפיסת המקומות הקדושים של זאב וילנאי', דרך אגדה ט (תשס"ו), עמ' 25–40.

י' שפנייר, 'הכרת הסביבה בטיולים ראשונים בסמינר "מזרחי" (ליפשיץ)', מים מדליו 16 (תשס"ה), עמ' 163–184.

י' שפנייר, 'סל ביכורים תפיסת הביכורים לאור פסיפס בית הכנסת בציפורי', דרך אגדה ז-ח (תשס"ה), עמ' 153–162.

י' רוזנסון וי' שפנייר, 'שמירת טבע וסביבה במקורות היהודיים, ביבליוגרפיה מוערת ערוכה לפי נושאים', מים מדליו 16 (תשס"ה), עמ' 203–219.

י' שפנייר וי' רוזנסון, שיח שדה עריכת כתב עת אינטרנטי שעיסוקו בתחום יהדות סביבה ומקום מטעם מכללות אפרתה וליפשיץ, 2005.

י' שפנייר, 'הסיור והטיול הלימודי במכללות להכשרת מורים: היבטים היסטוריים וחינוכיים', מים מדליו 15 (תשס"ד), עמ' 131–144.

י' שפנייר, 'גידול הגפן בתקופות קדומות בין הר למדבר', מים מדליו 14 (תשס"ג), עמ' 209–225.

י' שפנייר, 'האופי היישובי של דרום מזרח השומרון בתקופת המשנה והתלמוד', מים מדליו 13 (תשס"ב), עמ' 233–263.

י' שפנייר, 'תפוצת גידול הדגנים בארץ-ישראל בתקופות קדומות על פי מקורות יהודיים ועל פי ממצאי התרבות החומרית', על אתר י (תשס"ב), עמ' 61–96.

י' שפנייר, 'הסיור והטיול הלימודי ככלי חינוכי בהכשרת מורים', הכנס הבין לאומי הרביעי להכשרת מורים, אחווה, 2002, אתר מכללת אחוה: .www.achva.ac.il

י' שפנייר, 'הגפן בארץ ישראל בתקופות קדומות', על אתר ח-ט (תשס"א), עמ' 119–164.

י' שפנייר, 'לאורך דרך ספר המדבר המזרחי (דרך אלון)', מים מדליו 12 (תשס"א), עמ' 343–361.

 

פרסומים שפיטים באופן חלקי עד קבלת דרגת מרצה בכיר (1999):

י' שפנייר, 'בליסת שקמים באזור עין-גדי, הערה בעקבות ממצא ארכיאולוגי', על אתר ו (תש"ס), עמ' 123–128.

י' שפנייר, 'לזיהויה של בקעת רימון', על אתר ו (תש"ס), עמ' 41–49.

י' שפנייר, 'מספרות המטיילים והשטים בים המלח', בתוך: י' רוזנסון (עורך), ים קדמוני, אלקנה תש"ס, עמ' 155–163.

י' שפנייר, 'סיור סביב ים המלח בעקבות המקורות', בתוך: י' רוזנסון (עורך), ים קדמוני, אלקנה תש"ס, עמ' 147–154.

י' שפנייר, 'יהדות ויהודים בגולן, ביבליוגרפיה מוערת בשפה העברית', על אתר ד-ה (תשנ"ט), עמ' 263274.

י' שפנייר ואחרים, הסביבה הקרובה כמשאב לימודי-חינוכי, תל אביב תשנ"ח.

י' שפנייר ומ' רוזנפלד, 'תחנות הביניים בקו השאת המשואות שבין הר המשחה לסרטבה', על אתר ג (תשנ"ח), עמ' 39–50.

י' שפנייר, 'שימוש בציורים ובדגמים כעזר להוראה והדרכת מקורות: חקלאות ההר במקורות דפי עבודה', על אתר ב (תשנ"ז), עמ' 123–133.

י' שפנייר, ארץ בנימין במקרא, מעלה לבונה תשנ"ו.

י' שפנייר, 'שימוש במפות תבליט כעזר להוראה ולהדרכת מקורות', על אתר א (תשנ"ו), עמ' 117–127.

י' שפנייר, 'טחנות קמח מונעות באמצעות מים בדרום-מזרח השומרון', בתוך: ז"ח ארליך (עורך), שומרון ובנימין, כרך שלישי, אריאל תשנ"ג, עמ' 243–258.

י' שפנייר, 'כבשני סיד ואמות מים בנחל פרת עליון', בתוך: ז"ח ארליך (עורך), שומרון ובנימין, כרך שלישי, אריאל תשנ"ג, עמ' 103–109.

י' שפנייר, 'הסיור הלימודי וערכו החינוכי', מים מדליו 3 (תשנ"ב), עמ' 60–74.

י' שפנייר, 'חוות כבשני סיד בהר כביר', בתוך: ז"ח ארליך (עורך), שומרון ובנימין, כרך שני, ירושלים תשנ"א, עמ' 288–295.

י' שפנייר, 'נמל התעופה עטרות אז והיום', בתוך: ז"ח ארליך (עורך), שומרון ובנימין, כרך שני, ירושלים תשנ"א, עמ' 133–137.

 

פרסומים מאז קבלת דרגת מרצה בכיר (1999):

י' שפנייר, 'הכפר העברי נווה יעקב ועטרות, דוגמה להתיישבות הציונית מצפון לירושלים', טללי אורות טו (תשס"ט), עמ' 243–267.

י' שפנייר, 'הטיול והסיור: כלים לחינוך ליהדות, לקיימות ולאיכות סביבה – עבר והווה', טללי אורות יד (תשס"ח), עמ' 339–353. 

י' שפנייר, 'מזרע וישימון – איכר ורועה', צ' פלג (עורך), דרומא, שורשים, התיישבות ומסלולי טיול בהר חברון, הר חברון תשס"ח, עמ' 81–87.

י' שפנייר, 'מחקרים אזוריים בארץ ישראל – תמונת מצב', שיח שדה 4 (תשס"ז) באתר: /siach-sade.macam.ac.il/siach/index.asp.

י' שפנייר, '"מכף רגל ועד ראש" (ישעיהו א ו): שימוש באברי גוף בתיאורים גיאוגרפיים בתנ"ך', טללי אורות יג (תשס"ז), עמ' 105–122.

י' שפנייר, 'טיולי סמינרים למורים – חלק מהאתוס הציוני', טללי אורות יב (תשס"ו), עמ' 383–398.

י' שפנייר, 'מקום וזיכרון, לדרכי עיצובו של הזיכרון הלאומי והפרטי בשכונת פסגת זאב', בתוך: צ' עוקשי, ס' רוזמרין, י' רוזנסון (עורכים), במשעולי עבר יהודי, מכללת אפרתה, ירושלים תשס"ו, עמ' 489–507.

י' רוזנסון וי' שפנייר, 'משומרון יצא ובים יבוא', שיח שדה 1 (תשס"ו), באתר: /siach-sade.macam.ac.il/siach/index.asp.

י' שפנייר, 'בתי כנסת בפסגת זאב והתגבשות הקהילה סביבם', דרך אפרתה יב (תשס"ה-תשס"ו), עמ' 53–65.

י' שפנייר, 'היבטים גיאוגרפיים, היסטוריים וראליים בספר ישעיהו', טללי אורות יא (תשס"ד), עמ' 245-229.

י' שפנייר, 'מכף רגל ועד ראש" – שימוש בשמות אברי גוף בתיאורים גיאוגרפיים במקרא', בתוך: א' דמסקי, י' לוין (עורכים), הכנס הבין לאומי השביעי לחקר השם היהודי, ירושלים תשס"ה, עמ' 19–20.

י' שפנייר, 'ההליכה למדבר, מגמות מנוגדות בנפש האדם', דרך אפרתה יא (תשס"ד), עמ' 163–174.

י' שפנייר, 'מקורות הלחם ושלבי עיבודו בהר יהודה ובסביבות ירושלים, על פי מקורות יהודיים וממצאי התרבות החומרית', א' ציון (עורך), מגוון דעות והשקפות על הלחם, רחובות תשס"ג, עמ' 46–23.

י' רוזנסון וי' שפנייר, מקורות על מקומות, מורשת ישראל בשדה, ירושלים תשס"ג, עמ' 280.

י' שפנייר ואחרים (עורכים), חיות התנ"ך, ערכת למידה בנושא המגוון הביולוגי ((Biodiversity, והקשר למקורות, תל אביב תשס"ג.

י' שפנייר, 'ארץ זבת חלב…' החלב, יוצריו ומוצריו לאור המקורות, תל אביב תשס"ב (תדפיס).

י' שפנייר, 'יפה נוף משוש כל הארץ' הנוף הארץ ישראלי במקורות, טללי אורות י (תשס"ב), עמ' 188–196.

י' שפנייר, פתקים בכיס לקט נבחר של עזרי הדרכה למדריך השל"ח ולמש"צים, ירושלים תשס"ב. 

י' רוזנסון וי' שפנייר, רמת הנדיב מקור למקורות, עיון במקורות יהודיים על הכרמל וחוטם הכרמל, חיפה תשס"ב. 

י' שפנייר וי' רוזנבליט, בעקבות עולה הרגל היהודי בהר הזיתים, תל אביב תשס"א (תדפיס).

י' שפנייר ונ' אהרון, דרך אלון, תולדות הדרך והאתרים סביבו, תל אביב תשס"א (תדפיס).

י' שפנייר, 'הסיור המקראי', דרך אפרתה ט-י (תשס"א), עמ' 89–114.

י' שפנייר וא' ששון, 'חציבת אבן בתקופת המקרא, המשנה והתלמוד, לקט מקורות מבוארים', בתוך: י' שפנייר, ז' ספראי וא' ששון, חציבה ומחצבות אבן בארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, אלקנה תשס"א, עמ' 90–104.

י' שפנייר, 'טבע ונוף במקורות ישראל', בתוך: ג' ברקאי, א' שילר (עורכים), ארץ של ימים רחוקים (אריאל 143–144) (תשס"א), עמ' 139–144.

י' שפנייר (מרכז), רכז טיולים וסיורים במוסדות להכשרת עובדי הוראה, תל אביב תשס"א.

י' שפנייר, 'מלחמת גדעון במדיינים – מלחמת יושבי הקבע בנוודים', טללי אורות ט (תש"ס), עמ' 96–89.

 

פרסומים עד קבלת דרגת מרצה בכיר (1999):

י' שפנייר, '"בדרך אל העיר", ציוני דרך היסטוריים בין שער הגיא לירושלים: הצעה לסיור לימודי לקראת יום העצמאות', דרך אפרתה ח (תשנ"ט), עמ' 141–157.

י' שפנייר, הגפן, היבטים גיאוגרפיים והיסטוריים לאור המקורות היהודיים, תל אביב תשנ"ט (תדפיס).

י' שפנייר, 'הישוב היהודי הקדום בדרום בקעת הירדן', בתוך: מ' ליבנה ור' יחזקאלי (עורכים), יד ליאיר, תל אביב תשנ"ט, עמ' 92–98.

י' שפנייר, 'המדבר המזרחי של ארץ ישראל במבט גיאוגרפי-היסטורי מרחבי', נקרות צורים 20 (תשנ"ט), עמ' 29–45.

י' שפנייר, ניבי ארץ: ניבים היוצאים מהמקורות, תל אביב תשנ"ט (תדפיס).

י' שפנייר, 'קומראן לאן? לתפקודו של היישוב בקומראן', טללי אורות ח (תשנ"ט), עמ' 295–315. 

י' שפנייר וד' מצגר, בעקבות דוד המלך בעמק האלה, תל אביב תשנ"ח (תדפיס).

י' שפנייר, הדגנים בארץ ישראל לאור המקורות, תל אביב תשנ"ח (תדפיס).

י' רוזנסון וי' שפנייר, מים בארץ ישראל לאור המקורות, תל אביב תשנ"ח (תדפיס).

י' שפנייר, מספרי תנ"ך, סטטיסטיקה של טבע וגיאוגרפיה בתנ"ך, תל אביב תשנ"ח (תדפיס). 

י' שפנייר, 'סיור לימודי בעקבות נדודי ארון הברית', בתוך: רוזנסון, י', (עורך), בעקבות ארון ה', על נדודי הארון בשפלת יהודה, אלקנה תשנ"ח, עמ' 42–55.

י' רוזנסון, י' שפנייר ור' עזריה, נהר הירדן שבין הכנרת וים המלח לאור המקורות היהודיים, תל אביב תשנ"ח (תדפיס).

י' שפנייר, 'מזרח השומרון במקורות היהודיים', טללי אורות ז (תשנ"ז), עמ' 290–298.

י' שפנייר, ביבליוגרפיה לנושא מקומות קדושים, תשנ"ו.

י' שפנייר, חקלאות ההר במקורות, תל אביב תשנ"ו (תדפיס).

י' רוזנסון, י' שפנייר וא' פרבר, עץ השקמה, תל אביב תשנ"ו (תדפיס).

י' שפנייר ואחרים, הטיול במערכת החינוך, תוכנית לימודים בהכשרת מורים, תל אביב תשנ"ו.

י' רוזנסון וי' שפנייר, 'כי הנה כחומר ביד היוצר', על תעשיות ומלאכות בפיוט הקדום, תל אביב, תשנ"ו (תדפיס).

י' שפנייר וז' שפנייר, 'תופעת ההליכה למדבר', טללי אורות ו (תשנ"ו), עמ' 295–300.

י' שפנייר, מקורות יהודיים יסודות ועקרונות, תל אביב תשנ"ה.

י' שפנייר, פסוקו של מקום מפות ומקורות, תל אביב תשנ"ה (תדפיס).

י' שפנייר, הדגן ועיבודו, חוברת עבודה לתלמיד ומדריך למורה, אלקנה תשנ"ד.

י' שפנייר, 'הסיור המשולב למעבר אפק', טללי אורות ה (תשנ"ד), עמ' 254–262.

י' שפנייר, 'מערות במקורות ובאגדות – ביבליוגרפיה', נקרות צורים 19 (תשנ"ד), עמ' 124.

י' שפנייר וז"ח ארליך, מעבר אפק, חוברת עבודה לתלמיד ומדריך למורה, אלקנה תשנ"ד.

י' שפנייר, 'כתמי לחות בכמעט מדבר, למעיינות הנידחים בדרום מזרח השומרון', טבע וארץ 253 (תשנ"ג), עמ' 21–23.

י' שפנייר, 'סיור לשמורת המסרק בדרך ההוראה המשלבת', טללי אורות ד (תשנ"ב-תשנ"ג), עמ' 187–195.

י' שפנייר, 'הצילו טובעים בביוב, נחלי צפון מדבר יהודה – תמונת מצב', טבע וארץ 247 (תשנ"ב), עמ' 11–13.

י' שפנייר, 'חוקרי מערות וזוחלים ראשונים בישראל', נקרות צורים 18 (תשנ"ב), עמ' 89–96.

י' שפנייר, בדרך אל העיר, דרכים ואתרים בואכה ירושלים, ענף מורי"ה תשנ"א.

י' שפנייר, הסיור הלימודי בבנימין, עפרה תשנ"א.

י' שפנייר, 'ערכו החינוכי של הטיול', טללי אורות ג (תשנ"א), עמ' 165–177.

י' שפנייר וי' שוורץ, ‘On Mattarias and the Desert of Samaria’, Revue Biblique 98, pp. 252-271, pl III.

י' שפנייר, 'אבן מה עשו? שימושים באבן לאורך הדורות', טבע וארץ לא [4] (תש"ן), עמ' 32–35.

י' שפנייר, 'ברכת הגנבים בוואדי אל חראמיה', טבע וארץ לא [10] (תש"ן), עמ' 18–20.

י' שפנייר, 'אחרוני יצרני הקרח בירושלים', בתוך: א' לוברבוים וצ' רון (עורכים), ירושלים, לקט מאמרים, תל אביב תשמ"ט, עמ' 57–61.

י' שפנייר, הר יהודה: לקט מסלולים, תל אביב תשמ"ט.

י' שפנייר, 'כבשן הסיד: מקורות וראליה', חלמי"ש 7 (תשמ"ט), עמ' 9–26.

י' שפנייר, 'שעונים במרכז ירושלים', בתוך: א' לוברבוים וצ' רון (עורכים), ירושלים, לקט מאמרים, תל אביב תשמ"ט, עמ' 76–79.

י' שפנייר, 'בורות ומערות ברכס הר גילה', נקרות צורים 13 (1986), עמ' 149–157.

י' שפנייר, ויהי בנסוע פעילויות בעת נסיעה ברכב, תל אביב 1986.

 

ספרים

י' רוזנסון, י' שפנייר, קרית ענבים, שורשים בסלע על אם הדרך, ירושלים תש"ף.

י' רוזנסון, י' שפנייר, מולדת לבנות המעלה ההר – מעלה החמישה: קורות, אתרים, סיורים, ירושלים תשע"ח.

י' רוזנסון, י' שפנייר, בדרך אל העיר, שער הגיא כמחוז זיכרון, ירושלים תשע"ז.

י' שפנייר, א' מירון ור' גפני, מקור חיים סיפורה של שכונה בדרומה של ירושלים, ירושלים תשע"ה.

י' שפנייר, עורי צפון ב, ההתיישבות מצפון לירושלים עד תש"ח, פרקי יומן, זיכרון ומחקר, שערים לחקר ירושלים, ירושלים תשע"ד.

י' רוזנסון וי' שפנייר (עורכים), מנחת ספיר, אלקנה-רחובות תשע"ג.

י' שפנייר, עורי צפון, ההתיישבות מצפון לירושלים עד תש"ח, פרקי יומן, זיכרון ומחקר, שערים לחקר ירושלים, ירושלים תשס"ט.

י' שפנייר, פסגת זאב, טבע, סביבה, ארכיאולוגיה, היסטוריה בפסגת זאב וסביבותיה, ירושלים תשס"ה. 

י' רוזנסון וי' שפנייר, מקורות ארץ, מורשת ישראל בשדה, ירושלים תשס"ד. 

י' שפנייר, הגפן בארץ ישראל בתקופות קדומות, מקורות ממצאים ותיאורי נוסעים, אלקנה תשס"ב. 

י' רוזנסון וי' שפנייר, רמת הנדיב מקור למקורות – עיון במקורות יהודיים על הכרמל וחוטם הכרמל, תל אביב תשס"ב.

י' שפנייר וא' ששון, כבשני סיד בארץ ישראל, ירושלים תשס"א. 

 

ביקורת ספרים

י' שפנייר, 'מסעות הפלמ"ח', נ' מן (עורך) עלי זית וחרב, י"ח, בן שמן 2019, עמ' 271-265.

עיסוק נוסף

מרכז פורום מסיירים בראש גדול שלתכנית מצוינות ארצי
גלילה לראש העמוד

בואו נדבר...

מלא/י את הפרטים ויועץ לימודים יצור איתך קשר בהקדם:

אנו משתמשים ב- Cookies כדי לשפר את חווית הגלישה שלך. כדי לקיים את ההנחיות של e-Privacy, עלינו לבקש את הסכמתך להגדיר את ה- Cookies. קרא עוד

שמש של קורונה

לומדים בצל הקורונה

דילוג לתוכן